Performance

Center - PC

Overheard Conversations 


En podd-konversation mellan PC och Carola Dertnig om ateljén som plats för performance-konstnären inom samtidskonst. På engelska.

A podcast by PC, First Episode: 
PC and Carola Dertnig - on the studio of the performance artist in visual arts


Carola Dertnig är en konstnär som är intresserad av att rita upp och skriva över aspekter av performance-konsthistoria genom strategier för feministisk historisk revisionism, inklusive fantasifulla re-konceptualiseringar och performativa interventioner med befintlig dokumentation.


Dertnig bor och arbetar för närvarande i Wien. Sedan 2006 är hon professor i performativ konst vid Konstakademien i Wien. Hon deltog 1997 Whitney Museum Independent Study Program i New York och har undervisat som gästprofessor på Cal ARTS i Los Angeles. Dertnigs arbete har visats i flera utställningar, på P.S.1 Contemporary Art Center, Artists Space, New York, Museum of Modern Art New York och Secession och MUMOK i Wien. 2006 publicerade Dertnig ”Let's twist again  If You Can't Think It, Dance it. Performance in Vienna from 1960 until today” (sammanställd tillsammans med Stefanie Seibold). 2009/2011 var Dertnig en del av forskningsprojektet ”Performing Knowledge in the Arts”. 2014 publicerades ”Performing the Sentence. Views on Research and Teaching in Performance Art”, sammanställd tillsammans med Felicitas Thun.


In English:
Carola Dertnig is an Artist who is interested in upturning and overwriting aspects of performance art history through strategies of feminist historical revisionism, including imaginative reconceptualization and performative interventions with existing documentation.


Dertnig lives and works currently in Vienna. Since 2006 she is a Professor for Performative Art at the University of Fine Arts in Vienna. She was a participant in the 1997 Whitney Museum Independent Study Program in New York.and has been teaching as a Guest Professor at Cal ARTS in Los Angeles. Dertnig's work  has appeared in several exhibitions atP.S.1 Contemporary Art Center, Artists Space, New York, Museum of Modern Art New York and the Secession and the MUMOK in Vienna. 2006 Dertnig published the ”Let's twist again If You Can't Think It, Dance it. Performance in Vienna from 1960 until today” (co edited with Stefanie Seibold). 2009 / 2011 Dertnig was part of the Research project  "Performing Knowledge in the Arts”. In 2014 the Publication, "Performing the Sentence. Views on Research and Teaching in Performance Art", co edited with Felicitas Thun, was published.


Nyheter! News!


PC-bulletinen, anmäl dig här!

The PC Newsletter, sign up here!PC möter världen


av Performance Center


(Text in english below)Torsdagen den 27/6 2019 kl. 18.30-22.00 på Kulturhuset Cyklopen, Magelungsvägen 170, 124 50 Bandhagen


Varmt välkommen till invigningen av PC!


Performance Center – PC, är ett konceptuellt konstverk av Anna Kinbom och Vilda Kvist. I framtiden ämnar PC att vara en permanent plats och fristad för performance inom samtidskonst, dess entusiaster och utövare. På PC produceras och visas performance-verk, där möts konstnärer och fältets diskurs frodas som det vackraste ogräs.

För närvarande är PC en visionär plats som gästar befintliga rum. Den 27:e juni kl 18.30-22 tar PC steget ut i världen på Kulturhuset Cyklopen och presenteras för allmänheten. Inbjudna akter till invigningen av PC är följande:

Bengt af Klintberg föreläser om Fluxusrörelsen och John Willgren och Carolina Nylund framför varsitt performance-verk. Denna afton presenteras även Performance Center – PC och dess vision för framtiden, hemsida samt performance-karaktärerna Berit och Rulle som driver PC. På hemsidan presenteras en intervju med Carola Dertnig om ateljén som plats för performance-konstnären inom samtida konst.


Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Fri entré.


Kontakt: info@performancecenter.se


Program:

18.30: Dörrarna öppnas19.00 PC hälsar välkomna


19.15-20.00 Föreläsning: Bengt af KlintbergBengt af Klintberg Foto: Katarina af Klintberg


Bengts föreläsning kommer att handla om performancekonst, särskilt under 1960-talet, då det internationella nätverket Fluxus framträdde med uppmärksammade konserter.


Bengt af Klintberg är professor, folklivsforskare och författare till ett 50-tal böcker, de flesta om muntligt berättande. Han har deltagit i Fluxuskonserter och utställningar tillsammans med bl.a. Joseph Beuys, Yoko Ono och Nam June Paik.


Paus


20.20 Performance: Cavatina av John WillgrenCavatina av John Willgren


I “Cavatina” används slumpen för att bryta ned en melodi spelad på gitarr, filmmusiken ur “The Deer Hunter”.  Inspirationskällan är en scen i filmen när en grupp amerikanska soldater blir tillfångatagna och utsätts för “rysk roulette” under Vietnamkriget . Under framförande av stycket stäms gitarrens strängar om efter tärningskast. Stycket spelas som det står i noterna.


John Willgren, f. 1985. Arbetar med video och performance, där musik och ljud intar en central roll. I flera verk låter han befintlig musik framföras i arrangemang som förändrar originalets karaktär på ett utstuderat sätt, ofta relation till platser, historien och dess ideologier. John Willgren tog masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2015.  

Paus


20.50 Performance: The Baywitch av Carolina Nylund

The Baywitch
Sontag Anderson är en grotesk och ambivalent kombination mellan erotik och intellekt. Hon är ett trotsigt försök som ifrågasätter klichén om den rationella kvinna som inte bryr sig om sitt utseende. Kunskap, representation och kroppen hamnar i ett utopiskt jämlikt värde i docentvärlden. Anderson förstärker rationaliteten genom att vägra naturligheten och bestämmer sig för att uttrycka sin ordning, status och struktur i akademin genom att bestämma och styra helt och hållet över sin kropps utseende.

The Baywitch fördömer crocs eller birkenstock på jobbet till ett icke kollegialt beteende.

The Baywitch uppmanar sina kollegor att tugga minttabletter och använda tung parfym.

Naturligheten är en motbjudande idé som bara kan nöja den estetiskt fege konformisten och slemgubben som kollar på porr från webbkameror placerade i tvåstjärniga hotellrum**.


Carolina Nylund är född i Mexico City, hon bor i Stockholm och arbetar som undervisande konstnär vid ett gymnasium i Stockholm. I sina verk arbetar hon med film, musik och text. En metod som återkommer i gestaltningen av hennes verk är bearbetningen av färdigt material. Hon tar upp frågor som berör identitet, anpassning och olydnad. Autonomi förhandlas aktivt i hennes performance. Ord, brytning och kropp är hennes verktyg.


21.15 Tal av PC
Presentation av en intervju med Carola Dertnig, ett exempel på en av konstnärerna PC intervjuat i sin förstudie om optimala arbetsförutsättningar för performancekonstnärer inom samtidskonst.


Carola Dertnig är en konstnär som är intresserad av att rita upp och skriva över aspekter av performance-konsthistoria genom strategier för feministisk historisk revisionism, inklusive fantasifulla re-konceptualiseringar och performativa interventioner med befintlig dokumentation.


Dertnig bor och arbetar för närvarande i Wien. Sedan 2006 är hon professor i performativ konst vid Konstakademien i Wien. Hon deltog 1997 Whitney Museum Independent Study Program i New York och har undervisat som gästprofessor på Cal ARTS i Los Angeles. Dertnigs arbete har visats i flera utställningar, på P.S.1 Contemporary Art Center, Artists Space, New York, Museum of Modern Art New York och Secession och MUMOK i Wien. 2006 publicerade Dertnig ”Let's twist again  If You Can't Think It, Dance it. Performance in Vienna from 1960 until today” (sammanställd tillsammans med Stefanie Seibold). 2009/2011 var Dertnig en del av forskningsprojektet ”Performing Knowledge in the Arts”. 2014 publicerades ”Performing the Sentence. Views on Research and Teaching in Performance Art”, sammanställd tillsammans med Felicitas Thun.22.00 Slut


Programmet genomförs med stöd från Stockholms stadVarmt välkommen!
-----------------------------------------------------------
PC meets the world


By Performance CenterThursday 27/6 2019 at. 18.30-22.00 at Kulturhuset Cyklopen, Magelungsvägen 170, 124 50 BandhagenWelcome to the launching of PC!Performance Center – PC, is a conceptual artwork by Anna Kinbom and Vilda Kvist. The future aim for PC is a permanent space, a haven for performance in contemporary art and its enthusiasts and practitioners.

At PC, performances will be produced and shown, artists will meet and the field's discourses will flourish as the most beautiful green grass.Currently PC is a visionary space, who appears in already existing venues.

The 27thof June PC is entering the world and meeting the public for the first time at

18.30-22.00 at Kulturhuset Cyklopen.Invited acts for the launching of PC are:

Bengt af Klintberg lectures on the Fluxus movement and John Willgren will perform his piece Cavatina and Carolina Nylund will show her performance The Baywitch. This very evening Performance Center – PC, and its vision for the future will be presented, as well as the PC website and the performance characters Berit and Rulle who run PC. On the website there will be an interview with Carola Dertnig about the studio of the performance artist in fine arts.The venue is accessible. Free entrance.Contact: info@performancecenter.seProgram:

18.30: Doors open19.00 Greetings Introduction to PC.19.15-20.00: Lecture: Bengt af Klintberg  

Bengt lectures about performance art, especially during the 1960s, when the international network Fluxus appeared with sensational concerts.Bengt av Klintberg is professor, folklore researcher and author of some 50 books, mostly about oral storytelling. He has participated in Fluxus concerts and exhibitions together with eg. Joseph Beuys, Yoko Ono and Nam June Paik.Pause20.30 Performance: Cavatina by John WillgrenIn "Cavatina" Willgren uses the element of chance to break down a melody played on guitar, the music from the movie "The Deer Hunter". The source of inspiration is from the movie when a group of American soldiers during the Vietnam war was captured and exposed to "Russian roulette".  During the performance, the guitar's strings are re-tuned according to the thrown dice. The music is played according to the written score.John Willgren, b. 1985. Works with video and performance, where music and sound play a central role. In several works he takes existing music into arrangements that change the character of the original in elaborate ways, often in relation to places, history and ideologies. John Willgren has an MFA from the Royal Institute of Art. He graduated in 2015.Pause20.50 Performance: The Baywitch by Carolina Nylund

The Baywitch Sontag Anderson is a grotesque and ambivalent combination between eroticism and intellect. She is a defiant attempt that questions the cliché of the rational woman who does not care about her appearance. Knowledge, representation and body end up in a utopian equal value in the docent world. Anderson reinforces rationality through refusal of naturalness and decides to express her order, status and structure in the academy by deciding and being in complete control over the appearance of her body.

Baywitch condemns crocs or birkenstock at work as a non-collegial behaviour.

Baywitch urges her colleagues to chew mint tablets and use heavy perfume.

Natural is a disgusting idea that can only satisfy the aesthetically shy conformist and sleazy guy who consumes porn from webcams located in two star hotel rooms **.Carolina Nylund was born in Mexico City, she lives in Stockholm and works as a teaching artist at a high school in Stockholm. She works with film, music and text. One method that reoccurs in her work method is the re-processing of existing material. She addresses issues related to identity, adaptation and disobedience. Autonomy is actively negotiated in her performance. Words, interruption and body are her tools.21.15 Speech by PC

Presentation of an interview with Carola Dertnig, one example of the artists interviewed in PC’s survey on optimal working conditions for contemporary performance artists.


Carola Dertnig is an Artist who is interested in upturning and overwriting aspects of performance art history through strategies of feminist historical revisionism, including imaginative reconceptualization and performative interventions with existing documentation.


Dertnig lives and works currently in Vienna. Since 2006 she is a Professor for Performative Art at the University of Fine Arts in Vienna. She was a participant in the 1997 Whitney Museum Independent Study Program in New York.and has been teaching as a Guest Professor at Cal ARTS in Los Angeles. Dertnig's work  has appeared in several exhibitions atP.S.1 Contemporary Art Center, Artists Space, New York, Museum of Modern Art New York and the Secession and the MUMOK in Vienna. 2006 Dertnig published the ”Let's twist again If You Can't Think It, Dance it. Performance in Vienna from 1960 until today” (co edited with Stefanie Seibold). 2009 / 2011 Dertnig was part of the Research project  "Performing Knowledge in the Art`s. In 2014 the Publication, "Performing the Sentence. Views on Research and Teaching in Performance Art", co edited with Felicitas Thun, was published.22.00 The EndThe program is realized with support from Stockholms stad.

Warm welcome!︎︎︎

PC ska vara en plats för produktion och visning av performance inom samtidskonst, en kontext som i dagsläget inte har en tydlig diskurs i Stockholm trots att väldigt många konstnärer arbetar med performance. PC vilar på Berit och Rulle, två performance-karaktärer som driver PC, söker medel, curaterar event, sköter kontakten med medlemmar och media, all administration ingår i Berit och Rulles performance. Konceptuellt synliggör dessa karaktärer det administrativa arbetet som konstnärer alltid gör.  

E-post: info@performancecenter.seCOPYRIGHT PC 2019
Med stöd från Stockholms stad